BTW BE 0464.846.269

info@mvg.be


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Prijzen
Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel. exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie.
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief

2.Aanbod en bestellingen
Offertes van MVG Computers zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.

3. Leveringen en leveringstermijn
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

4.Aansprakelijkheid.
MVG Computers is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal MVG Computers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van MVG Computers tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven(eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van MVG Computers slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel(hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan MVG Computers zou toebehoren.

6. Betalingsmogelijkheden.
Alle afhalingen en leveringen worden contant betaald met uitzondering van bijzondere overeenkomsten.

7.Garantie
MVG Computers geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, creative luidsprekers en geluidskaarten in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur .
De garantie voor de producten van MVG Computers die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door MVG Computers een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggebracht Met betrekking tot producten van derden is MVG Computers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
De garantietermijn is steeds 12 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van MVG Computers liggen, komt de garantie te vervallen.De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft.
Garantie bij aankoop uit de koopjeshoek.
De garantie geldt 6 maanden na aankoop. Indien bij een garantiegeval het product niet meer leverbaar is, zal er een vergoeding worden gegeven aan de hand van de waarde van het product op het moment van het verzoek tot garantie.

Voor het overige zijn de andere voorwaarden voor garantie toepasselijk.

Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website.
In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.
De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

8. Toepasselijkheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.


Algemene voorschriften


Registratie van uw aankoop:

U heeft er alle belang bij uw aankoop zo snel mogelijk te registreren. In vele gevallen vereenvoudigt dit de aanvraag voor ondersteuning en garantie. Raadpleeg daarvoor de documentatie die bij het produkt zit. Ook de geldende garantieperiode vindt u terug in de documentatie.
Verpakking
Het is van belang dat u de volledige verpakking en zijn inhoud bijhoudt Sommige producenten eisen immers dat de volledige sets geretourneerd worden.


Garantie via MVG Computers:

Algemeen genomen kunnen defecte producten die nog in garantie zijn, teruggebracht worden naar de MVG Computers-winkel waar de aankoop werd verricht. Naargelang het geval kunnen wij voorzien in een onmiddellijke omruiling of tenminste ervoor zorgen dat het product ter omruiling of reparatie op de juiste plaats terechtkomt zonder kosten voor de eindgebruiker. Wij behouden ons het recht toe om de producten eerst door onze diensten te laten testen.

Een aantal producenten heeft er echter voor gekozen om garanties niet via het verkoopspunt te laten verlopen, maar heeft daarentegen een Direct systeem opgezet (zie hieronder) met de bedoeling om de eindgebruiker vlotter te kunnen bedienen. In dergelijke gevallen moet MVG Computers noodgedwongen afwijken van de algemene regel zoals hierboven vermeld.Garantie via vendor (Direct systeem)

De communicatie omtrent de garantie-aanvraag verloopt dus rechtstreeks tussen de producent en de eindgebruiker. Vaak gaat het over duurdere produkten en/of apparaten die gevoelig zijn aan misbruik of met een complexere opzet waardoor “valse” defecten kunnen ontstaan. De producenten houden zich het recht voor het produkt eerst te bekijken en dan te beslissen of er wordt overgegaan tot reparatie of omruiling.
Een paar voordelen van een direct systeem :

u hebt rechtstreeks contact met de fabrikant
doordat de distributeur overgeslagen wordt in de procedure gebeurt de afhandeling merkelijk sneller.
Merk op dat MVG Computers ingeval van een direct systeem niet van deze procedure kan afwijken. Aarzel echter niet om onze diensten te contacteren indien er zich een probleem voordoet. Onze medewerkers zullen U naar beste vermogen helpen en begeleiden.

Op speciaal verzoek kan MVG Computers de procedure voor u afhandelen. De daaraan verbonden verzendingskosten dienen wij in dat geval echter aan de eindgebruiker door te rekenen. Houd er ook rekening mee dat de procedure in dit geval langer kan aanslepen. Een aanvraag van een wederverkoper wordt in veel gevallen later behandeld dan die van een eindgebruiker..

Enkele Nuttige termen :

RMA (number/procedure) = Return Material Authorisation : de toelating van de producent om een artikel terug te zenden. Meestal wordt een specifiek nummer toegekend aan uw geval. De afhandeling gebeurt via een procedure die door de producent wordt bepaald.
DOA = Dead On Arrival : een produkt is DOA wanneer dat het produkt onmiddellijk na aankoop defect blijkt te zijn. Bij sommige producenten wordt dit uitgebreid tot een aantal dagen na de aankoop. U heeft er alle belang bij een defect onmiddellijk te melden !
Drop zone : het reparatiecentrum waar het defecte produkt ter reparatie/omruiling naar verzonden moet worden.
Swap time : tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het verzenden ter omruiling/reparatie en het terug afleveren aan de eindgebruiker. Indien MVG Computers deze procedure afhandelt, zullen wij steeds een geschatte tijd proberen te geven. Hoe kort of lang deze periode is, hangt echter volledig af van de producent. Wij verbinden ons ertoe het produkt zo snel mogelijk te verzenden.
On-Site : omruiling gebeurt bij de eindgebruiker thuis.

 
 
 e-mail: info@mvg.be www.mvg.be BTW BE 0464.846.269 RPR Turnhout